100% japan 5th single 『28℃』

100% Japan 5th Single 『28℃』MV公開!!


100% Japan 5th Single 『28℃』MV